Ketemu Siluman Sumur Tuwo

  • Bagikan
 
Kedadèyan iki watara taun 82 lan aku isih sekolah Dhasar.
Mbok menawa pancèn nasibku, saben-saben kok asring ketemu karo bangsa lelembut, sing kabèh mau ora tak jaluk lan sejatiné ora kepéngin.
Yèn jaman saiki diarani Indigo.
Utawa pancèn kudu kaya ngono aku dhéwé ora ngerti.

Wayah Padhang mBulan

Sing sepisanan nalika iku aku isih cilik, aku kulina weruh wewujudan nggegilani praupané kaya topeng léak gedhe dhuwur.
Nalika semana wayah padhang mbulan bocah-bocah padha gegojègan ing latar.
Aku metu saka ngomah karo adhiku, kepéngin dolanan bareng kanca-kancaku, apa manèh malem dina prèi,
kidul omahku ana dhapuran pring gedhé ngrembuyung lan ana sumur tuwa sing kudu tak liwati tumuju panggonané kanca-kancaku ngumpul.
 
 
Ora nggagas sing anèh-anèh nalika aku liwat papan kono aku ketemu pawongan sing wis Sepuh tak kira kaya tanggaku sing asmané mbah Karto.
Banjur tak luruhi, tak kira wong mau bener tanggaku mbah Karto.
 
:” Tindhak pundi mbah,..?”.

Ketemu Wewujudan Kang Nggegilani

Nanging bareng dhèwèké nolèh ndadak dadi Gedhé tur saya dhuwur apa manèh siyungé metu nyrongat untuné gedhé-gedhé kabèh.
 
Ketemu Siluman Sumur Tuwo
 
Aku gilo lan wedi banget kringetku dlèwèran kaya wong adus, nanging arep mlayu ora bisa, cangkemku mung mangap – mangap ora metu swarané, mung tanganku tudang-tuding nuju arahé wewujudan siluman sing medèni…
Adhiku sing wektu iku mèlu aku nganti bingung nyawang arah sing tak tudingi, dhèwèké ora weruh apa-apa.
 
Adhiku tansaya bingung weruh kahanan lan polahku..
aku digèrèt karo adhiku.
 
:” Kowé ki ngapa mas,..?”.
 
Mripatku jaré adhiku mlilik-mlilik, aku lagi sadhar sawisé dikampleng pipiku,…
Sawisé kedadéyan kuwi, aku lagi bisa uwal saka pengaruhé siluman sing ganggu gawé…
Bocah loro mlayu bali mulih ora sida dolan nèng omahé kancaku.
Tekan ngomah sawisé diombèni banyu…
 
Terus didangu Bapak…
Nèng kono aku crita yèn bubar ketemu siluman cedhak sumur tuwa Kidul ngomah.
 
:” Mula yèn arep metu saka ngomah kuwi kudu pamit Bapak utawa ibu, nèk ora pareng ya aja nékat…

 

Hikmahe Crito

 

Pancèn sawetara bangsa Siluman kuwi uga ana kang jail, seneng ganggu gawé marang manungsa, mbuh kepriyé carané.
Ing kéné uga ana pepéling bab tatakrama utamané marang Bapak Ibu supaya tansah pamit yèn arep lunga utawa metu saka ngomah. Aja kulina nggugu karepé dhéwé.
  • Bagikan