Serem, Dhemit2 Kayu Jati Kuburan!!

  • Bagikan

Serem, Dhemit Kayu Jati Kuburan!!

Golek Kos-Kosan

Serem, Dhemit2 Kayu Jati Kuburan!! – Wis sawatara suwé mubeng nèng kutha gedhé golèk kos-kosan sing mathuk karo kanthongku ora ketemu, wekasan aku ( Budi) sakanca mas Anies, mas Ari, Suwito lan Darto. Bocah lima sarujuk kontrak omah nèng pinggiran kutha sing dianggep cedhak karo lèn bemo…
 
Omah mau mirip omah kuna duwé latar rada jembar cocog kanggo parkiran, ana pendhapa Cilik pantes dadi ruang tamu terbuka…
Wiwit manggon nèng kono kok tansah ana gangguan sing terkadhang gawé kisruh lan salah tampa antarané Kanca siji lan Kanca liyané. Kamangka dhuwit kontrakan rong taun wis dibayar nèng ngarep, iku waé kudu ngempet kesenengan alias ngirid.
 

Gangguan Sepisan

Salah sijiné barang sing wis disimpen utawa disèlèh ilang utawa ngalih panggonan… ???
 
Serem, Dhemit Kayu Jati Kuburan!!
 
Panganan sing dituku lan kulina dicanthèlaké ana cagak pendhapa ambuné mesthi pesing kaya campur banyu pipis…
Nganti sawijining dina ana tamu tangga sebelah piyayi Sepuh asmané Pak Warsa sing mènèhi pituduh:”
 
:” Mas Budi sampéyan manggèn wonten griya ngriki menapa mboten wonten gangguan,… “. Pitakoné Pak Warsa marang aku nalika lagi jagongan.
 
:” Oooo,. Inggih Pak,… Pancèn sering wonten gangguan, ngantos dados pitenah lan tukaran kula sak kanca,…
Panjenengan kok pirsa,..? “.
 
Wangsulanku genti pitakon marang Pak Warsa,..Aku banjur crita kabèh gangguan sing naté nggodha aku sak kancaku.
 
:” Ngaten nggih Mas,…Cagak utawi saka ingkang menika,… Pancèn kajeng saking kuburan lawas ing Kidul ngriku, mula bangsané dhemit wonten sing katut manggèn wonten griya ngriki inggih kathah,…
 
Ngendikané Pak Warsa karo nudingi cagak sing ana ngarepku,…
Rasané mak tratab aku sak kancaku padha sawang sinawang sajak bingung marang critané Pak Warsa, terus kepriyé lan tumindak apa,..?
 
:” Mbok kula nyuwun tulung dipun sranani, kados pundi carané supados mboten wonten gangguan malih,…?
Akhiré Pak Warsa nyoba golèk srana mbok menawa ana wong pinter sing bisa mindhah utawa nyranani…
 
Wiwit kedadéyan kuwi aku ora bisa turu jenak pijer gragapan kaya ana sing nggodha anggonku turu utawa sinau…
Ing wayah benginé nalika lagi jagongan, aku sak kancaku krungu swara ” krosaagg Bluug,.. banter banget saka wit pelem ngarep omah,…

Gendruwo

Nalika tak sawang arahé swara nèng kono ana wewujudan mirip monyèt loro pating plorok, mripaté abang ngemu cahya,…nanging gedhé dhuwur kurang-luwih watara telung meteran, wuluné dhiwut-dhiwut. Sajeg jumbleg lagi iki aku weruh wewujudan kaya ngono kuwi, apa iki sing diarani bangsané Gendruwo,..? Mengkono swarané batinku…
 
Senajan aku bocah lima nanging rasa wedi ngadhepi bangsané dhemit tetep wedi.
Wewujudan monyèt gedhé loro mau saya nyedhak, aku sing kebeneran sisih ngarep dhéwé ora bisa obah, Rasané awakku kaku, tenagaku entèk…
 

Serem, Dhemit Kayu Jati Kuburan!!

Swara napasé gendruwo loro mau krungu banter banget kaya wong ngorok…Kaya nuduhaké yèn dhèwèké uga manggon nèng omah kono
Nganti watara rong menit wewujudan monyèt gedhé loro mau lagi ilang, genti aku sak kanca ambegané megap-megap ora bisa ngomong… .
 
Sawisé swasana anteng padha mlebu ngomah turu pating kruntel ora wani pisah. Nganti sawijining dina sing kanggoku dadi ujian abot…
Wektu iku kancaku kabèh padha mulih nèng omahé dhéwé-dhéwé kari , awit kepeksa jalaran ana tugas saka kampus sing kudu tak rampungaké.

Dikampleng Dhemit

Ana rasa ora kepénak nunggu omah ijèn kanthi kahanan omah sing ora genah,..Arep njaluk tulung kanca utawa tangga teparo rada gèngsi.
Aku mikir gangguan apa manèh sing bakal kedadéyan lan kudu tak adhepi ijèn tanpa rowang… soré kuwi aku konsentrasi ngadhepi buku lan nulis tugasku,…
 
Énak serius anggonku sinau ndadak listrik mati kena oglangan…Aku sing kagèt campur mangkel ora sadhar mbengok banter…
 
:” Diancuk, bajingan,…
 
Maklum cah jawa Timur…Lagi waé aku ngadeg arep golèk lilin ndadak raiku krasa ana kang ngampleng banter banget nganti aku tiba gulung koming…
 
:” Huadhuuh… “
 
Ing swasana ngono kuwi aku krungu swarané wong wadon sing sajak nesu…
 
:” Bocah ra duwé aturan…
Ngomong cangkemé ra ditata.. “
 
Teror Seram Nyanyian
 
Aku kagèt ora nganggo noleh terus ngadeg mlayu mlebu kamarku, terus nggléthak ing peturon ngrasakaké raiku sing isih lara,…
Bareng listrik wis urip manèh aku tansaya bingung penyawangku kok dadi burem kabur, aku marani kaca pengilon nyawang raiku dhéwé, ora ana tatu, mripatku tak tutup sak sisih gentènan pranyata sing sisih tengen ora bisa nyawang premana…
 
Sakala awakku lemes ngrumangsani luputku sing misuh-misuh muni kasar…Nganti jam sewelas bengi aku ora bisa nggarap PR ku, lawang isih bukak-an buku isih morat-marit nèng meja pendhapa…Énak anggonku lungguhan ngrasakaké raiku ana wong uluk salam,…
 
:” Kula nuwun,…Aku ngadeg saka palungguhan
 
:” Mangga,.. Sinten nggih,..Wangsulanku karo marani dhayoh sing lagi teka,…
 
Jebul sing rawuh Pak Salimin salah sijiné sesepuh ing désa kono, gupuh anggonku manggakaké priyayi sepuh mau pinarak ing kursi pendhapa.
 
Kados pundi Pak ngersakaken menapa kula nyuwun dhawuh..Pitakonku setengah ngantuk….
 
:” Kula kalawau liwat ngriki kok lawang panjenengan taksih bikakan, lajeng kula mampir mbok menawi kesupèn dèrèng dipun tutup “.
 
Ngendikané sarèh mrebawani. Aku kagèt lagi kèlingan yèn lawang omah pancèn durung tak tutup.
 
:” Inggih Pak Salimin maturnuwun, pancèn kula kesupèn…
 
Aku terus nyritakaké kedadéyan sing lagi waé tak lakoni…Pak Salimin prihatin bareng ngerti kahanané para mahasiswa sing manggon nèng kono rata-rata anaké wong Désa sing ora sugih. Mung kegawa luru ngèlmu amrih mulya uripé lan piguna kanggo masyarakat.

Asal Usule Dhemit Kayu Jati

Bengi kuwi dikancani Pak Salimin lan anaké lanang sing jeneng Suwandi bocah Indigo njalari rada ayem atiku. Miturut crita saka Mas Suwandi lan Pak Salimin salah siji saka utawa cagak sing sisih Kidul kulon kuwi dudu saka/cagak asliné nanging wis diganti cagak anyar…
 
Rumah Yang Berdiri Di atas Pemakaman part 2
 
Mung éman wektu iku asalé kayu cagak anyar mau saka kayu jati sing rubuh ing kuburan désa. Kamangka kuburan mau nganti saiki kondhang wingit. Cocog kaya ngendikané Pak Warsa dhèk wingi.
 
Mula ora mokal yèn akèh dhemit saka kuburan mau sing katut manggon nèng saka kuwi. Ing kono aku lagi ngerti kena ngapa kok dikontrakaké murah ora payu jebul kaya ngono kedadéyan sing sak beneré. Saterusé aku sakancaku tetep kukuh manggon nèng omah kono nganti rampung kuliah.
 
Wujud gangguan saka mahkluk alus kuwi suwé-suwé tak anggep kanca dolanan…Malah yèn ora ana gangguan kok ana rasa kangen karo guyonané dhemit sing terkadhang gawé jèngkèl.
 

Hikmah Crito

 
Kabèh mahkluk alus utawa manungsa kuwi uga padha duwé bebrayan dhéwé-dhéwé…Terkadhang pancèn sesénggolan antarané siji lan sijiné iku kabèh lumrah kanggo nuduhaké panguwasané Gusti Allah kuwi ora mahluk mung sing bisa sinawang mripaté manungsa nanging uga ana bebrayan liya sing sesandhingan karo kita kabèh.
  • Bagikan